Oferta: Stanowisko kierownik gospodarczy  

Data publikacji: 02.12.2022 r.

Nr ref.: MDK2.120.5.2022

Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Informacje dodatkowe: umowa o pracę - 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) z możliwością zwiększenia do 1 etatu (poprzez łączenie stanowiska z pomocą administracyjną)

Termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2023 r.

Wynagrodzenie: 1675,00 zł brutto + 250 zł brutto dodatku funkcyjnego + dodatek stażowy

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku placówki.
 2. Inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu placówki, uzgodnienie ilościowego i wartościowego stanu inwentarza z zapisami księgowymi.
 3. Realizacja zakupów w zakresie zaopatrzenia i wyposażenia placówki, materiałów dydaktycznych oraz kontrola sprawności działania sprzętu znajdującego się w placówce.
 4. Organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzętu, urządzeń itp.
 5. Organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania.
 6. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku budynku i  przynależnego terenu.
 7. Kierowanie zespołem pracowników obsługi, w tym również planowanie ich czasu pracy, planów urlopu itp.
 8. Prowadzenie składnicy akt.
 9. Wykonywanie czynności w zakresie administrowania nieruchomością, w tym m. in. nadzór nad sprawnością techniczną obiektu, okresowe przeglądy, remonty itp.
 10. Wykonywanie bieżących czynności zleconych przez Dyrektora placówki.

Wymagania obowiązkowe:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) nieposzlakowana opinia;

4) wykształcenie min. średnie;

5) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wykształcenia wyższego lub 6-letnie
w przypadku wykształcenia średniego;

6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi Pakietu MS Office;

7) gotowość do pracy w godz. popołudniowych (do godz. 18-19).

 

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstaw z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego i prawa oświatowego;

2) doświadczenie w administracji publicznej (jednostka oświatowa)

Informacja o warunkach zatrudnienie na danym stanowisku:

1) stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, w pomieszczeniach na parterze

2) oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne

3) praca z przewagą wysiłku umysłowego

4) charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku

5) uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych

 

Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty:

1) CV + LIST MOTYWACYJNY

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

2. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Uwaga: O pracę na ww. stanowisku poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                          lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wówczas należy dołączyć oświadczenie o treści: ”oświadczam że posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej”. Stosowny dokument należy przedstawić               na rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacje uzupełniające:

Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 14:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, 61-663 Poznań,  
ul. Za Cytadelą 121, w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „ nabór na stanowisko kierownik gospodarczy”.

Aplikacje które wpłyną do placówki po ww. terminie oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

MDK2 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Pracodawca bez podania przyczyny może unieważnić niniejsze zaproszenie do składania ofert                      oraz odstąpić od rekrutacji i zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk2.pl

 

 

Oferta: Stanowisko pomoc administracyjna

Data publikacji: 02.12.2022 r.

Nr ref.: MDK2.120.4.2022

Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Informacje dodatkowe: umowa o pracę - 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) z możliwością zwiększenia do 1 etatu (poprzez łączenie stanowiska z kierownikiem gospodarczym)

Termin rozpoczęcia pracy: 02.01.2023 r.  

Wynagrodzenie: 1615,00 zł brutto + dodatek stażowy

 

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Prowadzenie sekretariatu, w tym wykonywanie zadań z zakresu spraw organizacyjno-administracyjnych.
 2. Bieżące prowadzenie dokumentacji, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i JRWA, w tym również prowadzenie dziennika korespondencyjnego i redagowanie pism związanych z działalnością placówki.
 1. Współpraca z nauczycielami, uczestnikami placówki, rodzicami uczestników, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę.
 2. Odbiór i dostarczanie korespondencji do Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty, oraz innych instytucji.
 1. Obsługa petentów placówki, w tym przede wszystkim udzielanie informacji dot. działalności placówki.
 2. Wykonywanie bieżących czynności zleconych przez Dyrektora placówki.

Wymagania obowiązkowe:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) nieposzlakowana opinia;

4) wykształcenie min. średnie;

5) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;

6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi Pakietu MS Office;

7) gotowość do pracy w godz. popołudniowych (do godz. 18-19).

 

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość podstaw z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego i prawa oświatowego;

2) doświadczenie w administracji publicznej (jednostka oświatowa).

Informacja o warunkach zatrudnienie na danym stanowisku:

1) stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, w pomieszczeniach na parterze

2) oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne

3) praca z przewagą wysiłku umysłowego

4) charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku

5) uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych

 

 

 

 

1. Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

 

Wymagane dokumenty:

1) CV + LIST MOTYWACYJNY

2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

2. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych,
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Uwaga: O pracę na ww. stanowisku poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                          lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wówczas należy dołączyć oświadczenie o treści: ”oświadczam że posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej”. Stosowny dokument należy przedstawić               na rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacje uzupełniające:

Wymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć do dnia 16.12.2022r.  do godz. 14:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, 61-663 Poznań
ul. Za Cytadelą 121, w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „ nabór na stanowisko pomoc administracyjna”.

Aplikacje które wpłyną do placówki po ww. terminie oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

MDK2 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Pracodawca bez podania przyczyny może unieważnić niniejsze zaproszenie do składania ofert                      oraz odstąpić od rekrutacji i zatrudnienia.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk2.pl

 

Oferty pracy dla nauczyciela:

Oferta: Stanowisko nauczyciel ceramiki

 
Data publikacji: 21.09.2022
Nr ref.: MDK2.120.3.2022
 
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Informacje dodatkowe: umowa o pracę – pensum 9/18 
Termin rozpoczęcia pracy: 1.01.2023 r. 
 
Zakres podstawowych czynności: 
Prowadzenie zajęć z zakresu ceramiki z dziećmi i młodzieżą według autorskiego programu dydaktyczno-wychowawczego.
Organizowanie wystaw prac uczestników w przestrzeni placówki.
Możliwość rozwoju w ramach autorskich konkursów tematycznych i wydarzeń dodatkowych organizowanych przez placówkę.
Gotowość pracy w czwartki i piątki w trybie popołudniowym oraz cyklicznie lub okazjonalnie w soboty.
Współpraca z Radą Rodziców oraz prowadzenie rozliczeń finansowych (składki na zajęcia) z upoważnienia Rady Rodziców.
Ochrona danych osobowych uczestników zgodnie z odrębnymi przepisami.
Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (obsługa programów pakietu MS Office).
Wykonywanie bieżących czynności zleconych przez Dyrektora placówki.
 
Wymagania obowiązkowe: 
wykształcenie wyższe (magisterskie), mile widziany kierunek: sztuka, plastyka, wzornictwo lub pokrewne;
przygotowanie pedagogiczne;
dobra znajomość i umiejętność obsługi Pakietu MS Office;
wysoka kultura osobista, samodzielność, otwartość, komunikatywność;
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 
nieposzlakowana opinia.
 
Informacja o warunkach zatrudnienie na danym stanowisku:
stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, w pomieszczeniach na parterze,
oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne,
praca z przewagą wysiłku umysłowego,
charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku,
uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych,
praca przeważnie popołudniami, a także w okresie ferii zimowych i wakacji (placówka nieferyjna),
wsparcie w rozwoju ze strony dyrekcji,
stała współpraca z wicedyrektorem i koordynatorami,
możliwość realizacji autorskich pomysłów na konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodnie z wykształceniem pracownika.
 
Informacje dodatkowe:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatów.
 
Wymagane dokumenty:
1) CV + LIST MOTYWACYJNY
2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – dostarczane w przypadku zatrudnienia danego kandydata;
3) zaświadczenie o niekaralności – dostarczane w przypadku zatrudnienia danego kandydata;
4) kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy (o ile nie zostaną dołączone załączniki proszę o dostarczenie ich na rozmowę kwalifikacyjną).
 
Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli – zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
Uwaga: O pracę na ww. stanowisku poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 
Wówczas należy dołączyć oświadczenie o treści:” oświadczam że posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej”. Stosowny dokument należy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej.
 
Informacje uzupełniające:
Wymagane dokumenty (CV i LIST MOTYWACYJNY) należy przesłać/dostarczyć do dnia 31.10.2022 r do godz. 14:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. 61-663 Poznań, ul. Za Cytadelą 121, w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „nabór na stanowisko nauczyciela”.
Aplikacje które wpłyną do placówki po ww. terminie oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
MDK2 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Pracodawca bez podania przyczyny może unieważnić niniejsze zaproszenie do składania ofert oraz odstąpić od rekrutacji i zatrudnienia.
Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.mdk2.pl
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP oraz na stronie www.mdk2.pl

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Informacje również na stronie: http://www.poznan.pl/mim/oswiata/oferty-dla-nauczycieli/